Naše stránka využívá cookies a podobné technologie ke zpříjemnění vašeho nakupování.

Pokud s používám nesouhlasíte, změňte nastavení prohlížeče.

Souhlasím
košík je prázdný

Obchodní podmínky

1Úvodní ustanovení

1.1Obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti při nákupu v internetovém obchodě provozovaném na internetových stránkách http://www.befabulous.cz/ (dále jen „internetový obchod“), podnikatelem, Lucii Formánkovou, IČ 02848562 (dále jen „provozovatel“ a „obchodní podmínky“).

1.2Znění obchodních podmínek může provozovatel měnit či upravovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2Uživatelský účet

2.1Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

2.4Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 24 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

3Uzavření kupní smlouvy, přijetí a vyřízení objednávky

3.1Objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu kupujícího i prodávajícího s tímto návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti. Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačních podmínek, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodávaného zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že Kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet, k uzavření kupní smlouvy nedojde. Všechny objednávky přijaté tímto obchodem jsou závazné. Objednávku lze zrušit před její expedicí. V případě, že nebude objednávka zrušena do doby před expedicí, a bude expedována, může být po objednateli požadována náhrada nákladů spojená s expedicí zboží. O přijetí objednávky jste automaticky informován elektronickou poštou – e-mailem. V detailu každého výrobku i v potvrzení objednávky je předpokládaná dodací lhůta zboží, které nebylo skladem. U každé položky je zobrazeno, zda je zboží skladem či nikoliv. Pokud zboží není na skladě, či skladě dodavatele, budeme Vás neprodleně informovat o dalším termínu dodání.

3.2STORNO OBJEDNÁVKY Pokud provedete storno objednávky do 24 hodin, považujeme objednávku za zrušenou. Storno můžete poslat e-mailem. Při zrušení objednávky je nutné uvést Vaše jméno, e-mail a číslo objednávky.

4Cena zboží a Platební podmínky

4.1 Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby: · v hotovosti dle domluvy mezi prodávajícím a kupujícím · v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce; · bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č.203696650/0600.

4.2Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.3 Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

4.4V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 5 pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy.

4.5V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.6Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky, požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

4.7Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.8Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží.

5Přepravní podmínky

5.1Způsob dopravy je uveden v objednávkovém formuláři, přičemž kupující si v rámci objednávky zboží zvolí způsob dopravy.

5.2Ceny za dopravu uvedené v objednávkovém formuláři jsou konečné.

5.3Objednané zboží není doručováno osobním převzetím ani není zasíláno mimo České republiky, není-li výslovně dohodnuto mezi kupujícím a provozovatelem jinak.

5.4Provozovatel je oprávněn od smlouvy odstoupit za předpokladu, že si kupující po objednávce dodané zboží nepřevezme nebo odmítne převzít, načež provozovatel vrátí kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu.

6Záruční a reklamační podmínky

6.1Záruční doba je dle platných zákonů ČR.

6.2Provozovatel odpovídá za vady zboží dle příslušných ustanovení občanského zákoníku.

6.3Při převzetí zboží je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalu. Přijetím zboží kupující stvrzuje, že obal zásilky byl neporušen.

6.4V případě doručení poškozeného zboží je kupující povinen oznámit tuto skutečnost provozovateli bez zbytečného odkladu a zároveň, po dohodě s provozovatelem, mu zaslat poškozené zboží zpět do pěti pracovních dnů od jeho převzetí. V takovém případě vrátí provozovatel kupujícímu kupní cenu na kupujícím určený účet, případně na účet, ze kterého byla přijata platba dané objednávky, a to do pěti pracovních dnů ode dne vrácení poškozeného zboží.

6.5Kupující má právo od smlouvy odstoupit do 14 dnů od převzetí zboží (to neplatí, bylo-li zboží upraveno podle přání kupujícího). Je-li zboží zároveň vráceno, musí být nepoužité, nepoškozené, zabalené v originálním a nepoškozeném obalu, včetně veškerého příslušenství. Vracené zboží musí zákazník vrátit na vlastní náklady do 14 dnů ode dne převzetí a musí přiložit kopii prodejního daňového dokladu (faktury). Při vrácení zboží zasláním na dobírku nebude zásilka provozovatelem přijata. Prodávající vrátí peníze za zboží převodem na účet určený kupujícím, případně na účet, ze kterého byla přijata platba dané objednávky. Jakkoliv poškozené zboží, a to včetně dopravou způsobeného poškození, nebude provozovatelem převzato. Náhrada škody za poškození zboží způsobené dopravcem není, v případě odeslání zboží kupujícím, v kompetenci provozovatele, a proto si jej kupující musí řešit sám.

6.6Kupující musí pro platné odstoupení od smlouvy učinit jednostranný projev vůle určený provozovateli internetového obchodu. Takový projev vůle musí mít písemnou listinnou formu.

6.7V případě, že kupující společně se zbožím obdržel od provozovatele dárek, je darovací smlouva mezi provozovatelem a kupujícím uzavřena s podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím provozovateli vrátit i poskytnutý dárek.

7 Závěrečné ustanovení

7.1Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné či neúčinné, nebo se takovým stane, platnost ostatních ustanovení není dotčena.